MẶT BẰNG TẦNG 2

MẶT BẰNG TẦNG 2

Căn hộ 01, 2 phòng ngủ, diện tích 70,5m2
Căn hộ 02, 2 phòng ngủ, diện tích 69,5m2
Căn hộ 04, 2 phòng ngủ, diện tích 68,9m2
Căn hộ 07, 2 phòng ngủ, diện tích 68,9m2
Căn hộ 14, 2 phòng ngủ, diện tích 77,4m2
Căn hộ 10, 2 phòng ngủ, diện tích 68,9m2
Căn hộ 12, 2 phòng ngủ, diện tích 69,6m2
Căn hộ 12A, 2 phòng ngủ, diện tích 68,9m2
Căn hộ 03, 3 phòng ngủ, diện tích 89,5m2
Căn hộ 11, 3 phòng ngủ, diện tích 89,6m2
Căn hộ 05, 1 phòng ngủ, diện tích 49,7m2
Căn hộ 06, 1 phòng ngủ, diện tích 49,7m2
Căn hộ 08, 1 phòng ngủ, diện tích 49,7m2
Căn hộ 09, 1 phòng ngủ, diện tích 49,7m2